16 Temmuz 2024 Salı 11:15:19
Facebook  Twitter  instagram  youtube    Türkçe   English  
 DUYURULAR

Misyonumuz

Kurumsal yönetim anlayışı ile üyelerimizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak 5174 sayılı kanun çerçevesinde Odamız kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli ve amacına uygun olarak kullanarak;

Üyelerimizi yenilikçiliğe yönlendirmek, bilgi ve becerilerinin arttırmak, sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve hizmet kalitemizi sürekli yükseltmektir.

Vizyonumuz

Üyelerini geleceğe taşıyan itibarlı, güçlü bir ODA olmak.

Kalite Politikamız

*  Yönetim ve personelin katılımıyla,mevzuatlara uygun, kesintisiz, zamanında ve etkin hizmet sunarak üye memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

*  Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risklerimizi periyodik ve sistematik olarak değerlendirmek ve gerektiğinde tedbir alınmasını sağlamak,

*  Tüm personelimizin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için kalite bilincini oluşturmak,

*  Tüm paydaşlarımız ile güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,

*  Kalite Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

*  Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

*  Çalışmalarımızda üye odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı anlayış çerçevesinde, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,

*  Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını yaşatmak,

*  Çalışanların bilgilerini,becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini arttırmak,

*  BABAESKİ TİCARET ve SANAYİ ODASI ruhunu yansıtan bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Şikayet Politikamız

Üye dilek, öneri ve şikayetlerinin kolayca iletilebilmesini sağlayarak, bunları şeffaf, objektif, adil, dikkatli ele alarak,yasal sorumluluklar çerçevesinde ve kalite politikamıza uygun şekilde değerlendirmek, memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek, geri bildirimleri tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için fırsat olarak değerlendirmektir.

Üye İlişkileri Politikamız

*  Tüm faaliyetlerimizde üye gereksinimlerine net bir şekilde odaklanmak, beklentilerini belirlemek, doğru analiz etmek ve karşılamak,

*  Tüm süreç ve aktivitelerimizi üye istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde yürütmek,

*  Üyelerimize değer katacak şekilde ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

*  Üye bilgilerinin gizliliğini güvence altında tutmak,

*  Üye gereksinim ve beklentilerini izlemek amacıyla periyodik üye ziyaretleri gerçekleştirmektir.


Bilgi Güvenliği Politikamız

*  Kurumumuzdaki bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak,

*  Bilgi güvenliği risklerimizi sürekli gözden geçirerek kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için önlem almak,

*  Personelimizin bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak.

*  Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

*  İletişim araçlarındaki yenilikleri takip ederek hızlı, doğru, etkin bilgilendirme yapmak,

*  Basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile dönemsel toplantılar gerçekleştirmek,

*  İletişimde etkin ve kapsamlı olarak yer almak,

*  Üyelere tercih ettikleri iletişim kanalları ile iletişim imkanı sağlamak,

*  Sosyal medya hesaplarımızı ve web sayfamızı, paydaşlarımız ile bilgilendirici bir diyaloğa girme imkanı sunmak için kullanmak,

*  İletişimde mahremiyete ve gizliliğe saygı duymaktır.

 

Mali Politikamız

*  Tüm faaliyetlerimizde üye gereksinimlerine net bir şekilde odaklanmak,beklentilerini belirlemek, doğru analiz etmek ve karşılamak,

*  Tüm süreç ve aktivitelerimizi üye istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde yürütmek,

*  Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru ve zamanında bilgi sağlamak üzere mali raporları hazırlamak ve periyodik olarak veya talep edildiğinde yetkililere sunmak,

*  Oda mevcut kaynaklarını, oda üyelerimizin memnuniyetini sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak üzere en etkin biçimde kullanmak,

*  Oda mevcut kaynaklarını ilçemizin ekonomik gelişimini destekleyici, istihdamına katkı sağlayacak şekilde  kullanmak,

*  Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedefleri  kapsamındaki faaliyetlerini,yıllık cari bütçeye göre yürütmek,

*  TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde saptanan gelir kalemlerini  kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını geliştirmek,

*  Oda mali kaynaklarının, doğru ve verimli kullanılması ve değerlendirilmesi ile mali uygulamaların ve raporlamaların,ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda, gerçeğe uygun, tarafsız ve karşılaşılabilecek riskleri de göz önüne alacak şekilde şeffaf olarak yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktır.


Temel Değerlerimiz

BabaeskiTSO olarak Vizyonumuza ulaşma yolunda ve Misyonumuzu sürdürme uğraşısıiçerisinde aşağıda sıralanan Değer ve İlkeler Kurumumuz tarafındanbenimsenmiştir.

Temel Değerlerimiz;

 

  • Güvenilirlik; Dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak.
  • Üye Memnuniyeti; Yüksek üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimsemek.
  • Sosyal sorumluluk; Sosyal Sorumluluk anlayışı ile kamu yararını ön planda tutmak.
  • Saygınlık; Politikalar üreterek, stratejiler geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak lider bir kurum haline gelmek.
  • İyi Yönetişim; Üyelerin kritik ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından Oda kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini sağlamak.
  • Ekip Çalışması; Oda organları ve Personeli ile birlikte hazırlanan planlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda koordine biçimde çalışmak.
  • Verimlilik; Katılımcı bir anlayışla üyeler arasında iletişimi sağlayarak etkin biçimde üye yararına kullanmak.
  • Süreç Odaklılık; Stratejik amaç ve hedefleri planlayarak, belirlenen İş planı doğrultusunda çalışmaları  yürütmek.
  • Yenilikçilik; Yenilikçi bir politika belirleyerek sürekli geliştirme prensibini ilke edinmiş olmak.